Les médaillés de Sainte-Hélène   INLICHTINGEN OVER EEN GEDECOREERDE : 

Forum om ons gedecoreerden te melden die nog niet in ons bestand zitten, of om gegevens van een al gekende gedecoreerde te vervolledigen. Gelieve daarbij uw adresgegevens te vermelden zodat wij u zonodig om aanvullende gegevens kunnen vragen.
Nelen Adrianus
Envoyé par: Douanier (Adresse IP journalisée)
Date: dim. 18 octobre 2009 11:34:40

Hulde aen mijn vriend de heer Nelen Adrianus (Adrianus Nelen).
Bij het ontvangen der St Helena Medalie.

Enkele dagen geleden heb ik een oude lijst gekocht met daarin een hulde document gericht
aan Nelen Adrianus voor het ontvangen van de Saint Helena Medaille. Onder de mooi afgebeelde
Empire adelaar en de Helena medaille, staat het levens verloop van Nelen Adrianus in het
leger van Napoleon. Misschien dat de persoon en zijn verleden nog niet bekend is?
De lijst met het hulde document is cadeau gedaan door zijn vriend G.E. Puraye op 3 jan 1858.
Foto's van deze echte rariteit zijn hier te vinden;
[www.douane-napoleon.nl]
[www.douane-napoleon.nl]
[www.douane-napoleon.nl]
[www.douane-napoleon.nl]

De erbij vermelde tekst algemeen:
Het is heden een blije dag voor ons, mijne heeren, want wij komen onze hulde brengen aan eenen dier oude dapperen, die, ofschoon onder vreemde vanen strijdende, toch immer den naam van Belgie deden eerbiedingen, en gij weet dat ten tijd van Napoleon zulks moeilijk was, want al den roem door de wapenen bekomen ging immer tot Frankrijk over en onze medeburgers waren als in het groot leger verloren, wie zal zeggen wat al heldendaden door hun uitgevoerd zij geweest en die ons onbekend zijn gebleven?
Wie zal ons hunne zelfopoffering doe kennen? Dit alles is voor ons verloren! en zij streden en vielen zonder het troostens gedacht te kunnen hebben dat ooit iemand op hun graf gezegd zoude hebben, hier rust een dapper man!
Hem die wij thans geluk toewensen is een van die moedige en nederige menschen, welkes loopbaan door zulke feiten gekenmerkt is geweest, die ik gelukkig bij u kan verhaelen.
Onze vriend werd eerst in de keizerlijke garde ingelijfd, doch naar twee jaren bij de vermindering van deze, maekte hij deel uit van het 45ste regiment, 4e bataillon Voltigeurs. Hij deed de Duitsche Veldtogt van 1808-1809, en had weldra de gelegenheid zijnen moed te toonen, den 5 april 1809 in het bombardement van Ratisbonn, den 16e het innemen van Lintz, den 10 mei het bombardement van Wenen, den 12 e het intreden van deze hoofdstad en den 22e woonde hij een der moeilijkste en ter zelven tijd een der stoutste feiten bij welke Napoleon ondernomen heeft, namelijk het leggen eener brug over den Donau.
De zegestar bleef den keizer nog getrouw, maar onze vriend werd zwaer gekwetst: om u te tonen hoe heldhaftig hij zich gedroeg, zal ik hier slechts bijvoegen dat zijn kapitein, zijn luitenant en 23 zijner wapenbroeders hem een certificaat afleverden voor zijn schoon gedrag. Weinige tijd later nam onzen vriend deel aan de slag bij Wagram; gij kent die bladzijde uit de geschiedenis van Napoleon, gij weet hoeveel duizende soldaten zich hebben moeten laten dooden met het geweer in den arm en zonder tegenstand te mogen bieden. Geheele regimenten bleven op het slagveld, van andere schoten er enige over, van het batallion waarin onze vriend diende waren het er slechts zeventien die eenen wissen dood ontsnapten, maar ook aan welken prijs? Nelen ontving vijf gevaerlijke wonden maar die vulde hij hij om zoo te zeggen niet, want hij had zijn deel in de zegepraal en een luid Leve de Keizer begroete Napoleon toen hij later over het slagveld trok. In 1810 bekwam onze vriend zijn ontslag en keerde in zijn vaderland terug waar hij na vier jaar gevaerlijke afwezigheid, het huiselijke geluk en het zoete familieleven mogt genieten! Dit was voor hem een zoete beloning voor zoo veel geleden smarten; doch nu is zijn vreugde volmeakt, nu dat de laatste wensch van Napoleon volbreacht is, en dat hij op zijnen borst die gedenkpenning ziet schitteren die de hoogmoed is van al de oude dienaren des Keizers.
Vriend Nelen, gij moogt feer op uw gedenkpenning zijn, op meer dan eene borst schitterd een erekruis dat maar bekomen is laegheid of bescherming; gij hebt uwe medaille op het slagveld gewonnen en moogt haer met hoogmoed aan uwe stadgenoten toonen, en allen zullen met mij zeggen; Zie daer een dapperen (voila un brave)
Leve nog vele jaren onze vriend Nelen. Aan hem opgedragen den 3 jan 1858. Door zijnen vriend Puraye G.E.

In zoverre de vermelde tekst.
Voor evt vragen kunt u mij emailen, ik tevens een foto van de tekst genomen.
douanier@home.nl

Cordialement
Erik Schoutens

Re: Nelen Adrianus
Envoyé par: stehelene (Adresse IP journalisée)
Date: sam. 10 mars 2018 03:31:55

Modifié 1 fois. Dernière modification le 03/04/18 21:08 par stehelene.Désolé, seuls les utilisateurs enregistrés peuvent envoyer dans ce forum.
This forum powered by Phorum.